Våra tjänster

Specialister inom infrastruktur

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt klimatavtryck i hela vårt tjänsteutbud och utför alla våra projekt med ett fokus på hållbarhet

Tjänster inom skog och mark vid infrastrukturprojekt

Ledningsgata

Vi utför hela kedjan av skogliga tjänster inom infrastrukturprojekt. Vi är vana att hantera hela det skogliga åtagandet vid såväl nybyggnation, breddning och underhåll av både luftledning, markkabel och VA-ledningar. Vi kan hantera hela kedjan ifrån avisering till markägare, samråd, värdering och förhandling samt projektledning av röjning och avverkning. 

Vi har även tillgång till manuellhuggare och trädklättrare med gedigen erfarenhet av fällning utefter kraftledning samt ett stort kontaktnät av maskinentreprenörer.

Vi har även erfarenhet av att reglera tillfälliga skador som uppstått på privat mar i samband med schaktning, vilket vi gärna hjälper våra kunder med.

Vi utför hela kedjan av skogliga tjänster inom infrastrukturprojekt. Vi är vana att hantera åtaganden vid såväl nybyggnation, breddning och underhåll.

Vi kan bistå med helhetsåtaganden, projektledning eller expertis inom enskilda moment beroende på vad era behov är. Några exempel på projekt vi utför är:

  • Markvärdering och avtalsskrivning vid nyetablering av kraftledningsgator, VA-ledningar och vindkraftsparker.
  • Skogligt underhåll av befintligt elnät inom lokal-, region och stamnät.
  • Projektledning av avverkning och röjningar inför etablering av ny infrastruktur.
  • Reglering av skador på skogs- och åkermark efter utförda projekt.

 

Vi har även tillgång till manuellhuggare och trädklättrare med gedigen erfarenhet av fällning utefter kraftledning samt ett stort kontaktnät av maskinentreprenörer.

 

Ledningsgata

Naturvärdestjänster

20230622_140135
Foto: Tore Hagman / SCANPIX / 11123

Vi utför naturvärdesinventering enligt svensk standard (NVI), nyckelbiotops- och artinventeringar samt biotopkarteringar.

Vi utför också biotopkartering och naturvärdesinventeringar inför nybyggnation av ledningar och annan byggnation.

Vi har även bred erfarenhet av andra tjänster kopplat till naturvård så tveka inte att höra av er om ni undrar över vårt tjänsteutbud.

Vi har kompetens inom metoder för naturvärdesinventering och artinventering. Vi utför bland annat: 

  • Naturvärdesinventering enligt svensk standard (NVI).
  • Nyckelbiotops- och artinventeringar samt biotopkarteringar.
  • Arboristarbete, manuellhuggning och röjning för att förstärka naturvärden
  • Naturvårdsbränningar

Vi har kompetens inom miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i projekteringsstadiet av ny infrastruktur.

Vi har även bred erfarenhet av andra tjänster kopplat till naturvård så tveka inte att höra av er om ni undrar över vårt tjänsteutbud.

Uppföljningar och internkontroller

IMG_4235

Vi utför en rad olika typer av uppföljningar och internkontroller, bland annat inför upprättande av Grönt bokslut. Vi har lång erfarenhet av att följa upp lämnad hänsyn vid avverkningar och markskador.

Vi har även erfarenhet av uppföljningar enligt kundspecifika standards, så tveka inte att höra av er om ni behöver stöd i utveckling av uppföljningsmallar.

Vi utför en rad olika typer av uppföljningar och internkontroller, bland annat inför upprättande av Grönt bokslut. Vi har lång erfarenhet av att följa upp lämnad hänsyn vid avverkningar och markskador och är certifierade enligt PEFC.

Vi har även erfarenhet av uppföljningar enligt kundspecifika standards, så tveka inte att höra av er om ni behöver stöd i utveckling av uppföljningsmallar för specifika åtgärdstyper.

IMG_4392